Ecologisch beheer zorgt voor botanische soortenrijkdom (>100) in het gebied Buitenschot

Publicatiedatum: 2 december 2020

Het gebied Buitenschot in de Haarlemmermeerpolder is 9 jaar geleden ingericht om de geluidsgolven afkomstig van vliegverkeer van Schiphol te dempen.

Het doel was om hiermee de overlast voor de woonwijken van Hoofddorp te beperken.

In Buitenschot voeren wij ecologisch beheer uit. Dat betekent dat we het gebied beheren gericht op de flora én fauna en onder andere slechts 1 of 2 keer maaien en het maaisel afvoeren. Hierdoor hebben bloemrijke en soortenrijke hooilandvegetaties zich kunnen ontwikkelen. Om precies te weten te komen wat de natuurwaarden zijn van dit gebied heeft het Ecologisch Adviesbureau Ben Kruijsen onderzoek uitgevoerd naar de rijkdommen van de vegetaties in het gebied.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de botanische soortenrijkdom per maaiperceel varieert tussen de 32 en 55 plantensoorten. In totaal zijn er zo’n 100 soorten waargenomen in de onderzochte zones. Daarbuiten zijn ook andere soorten waargenomen die niet in de steekproeven voorkwamen. De soortenrijkdom van het totale gebied komt dus ruim boven de 100 uit.

Het terrein is door haar bloemenrijkdom zowel in de ecologisch beheerde zones als op de geluidswallen een paradijs voor insecten. Ook is het terrein in trek bij foeragerende vogels, zoals de zwaluw en de buizerd.

Al met al zijn we blij met dit onderzoeksresultaat en wij zullen de komende jaren blijven investeren in de groei van onze biodiversiteit.


Meer nieuws