Ontwikkeling ontvangstgebied Zorgvrij

Doel

Ontvangstgebied Zorgvrij wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park.

Achtergrond

Informatieboerderij Zorgvrij is een belangrijke trekpleister voor recreatiegebied Spaarnwoude en daarmee een belangrijk ontvangstgebied voor Spaarnwoude Park. Gezocht wordt naar verbreding van het bestaande concept waarbij het boerderijgevoel en de doelen op het gebied van educatie en informatie worden versterkt. 

De ambitie gaat uit van doorontwikkeling naar een gemengd boerenlandgoed met duurzame productie, waar producent en consument elkaar vinden zonder tussenhandel. Educatie op gebied van natuur en duurzame voeding staan hierbij centraal. Het boerenerf en haar functies worden authentieker, aantrekkelijker, gastvrijer ingericht en ruimtes binnen worden functioneler ingericht zodat deze effectiever en efficiënter benut worden.

De ontwikkeling als ontvangstgebied gaat gepaard met een grotere aantrekkingskracht. Informatieboerderij Zorgvrij is in tegenstelling tot andere ontvangstgebieden niet aan de randen gelegen. Parkeer- en verkeerdruk zijn belangrijke aandachtspunten in de ontwerpuitwerking.

Stappenplan

  • In het voorjaar 2020 is een onderzoek uitgevoerd  naar de wensen en behoeften van recreanten op boerderij Zorgvrij. Aan de hand van het huidige aanbod is gekeken naar het type recreant dat de boerderij bezoekt, welke wensen en behoeften er liggen en welke voorwaarden / beperkingen belangrijk zijn om boerderij Zorgvrij te optimaliseren. 
  • 2021 Q3: De onderzoeksgegevens worden samen met de informatie uit interne participatiesessies, waarderingsonderzoek, gebiedsinventarisatie, ruimtelijke analyse en structuurschetsen verwerkt tot een eerste gebiedsconcept cq visieschets die wordt gepreteerd aan het bestuur van het receatieschap. 
  • Verdiepende interviews met betrokken personen en ondernemers.
  • Opstellen globaal programma ven eisen/ wensen en uitgangspunten voor binnen- en buitenruimte van Informatieboerderij Zorgvrij.
  • Opstellen voorlopig ontwerp voor de buitenruimte met referentiebeelden voor de gewenste beeldkwaliteit.
  • Presentatie eerste gebiedsconcept aan betrokkenen.
  • 2021 Q4: Besluitvorming bestuur recreatieschap over Plan van aanpak uitvoeringsfase.

Wil je meedenken?

In juli 2021 heeft het bestuur van het recreatieschap kennis genomen van een eerste visieschets van Informatieboerderij Zorgvrij. De komende maanden vindt verdere afstemming en uitwerking met betrokkenen plaats. Streven is om het bestuur in december 2021 een besluit te laten nemen over het Plan van aanpak voor de uitvoeringsfase. 

Meer informatie

Samenvatting onderzoeksrapport Zorgvrij

Contactpersoon

Bart van Dijk
Projectleider
BvanDijk@recreatienoordholland.nl


Meer projecten