Rapport Randstedelijke Rekenkamer

Publicatiedatum: 20 september 2017

Vandaag is het eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude van de Randstedelijke Rekenkamer verschenen

In het rapport worden conclusies getrokken over het functioneren van Recreatieschap Spaarnwoude. Zo concludeert de Rekenkamer dat er voor de lange termijn nog geen oplossing is voor de financiële situatie, ontbreekt er sturing en een lange termijn visie. Het bestuur van het recreatieschap herkent de conclusies, deze sluiten aan bij de eigen conclusies uit 2016, en neemt de aanbevelingen uit het onderzoek over. De aanbevelingen van de rekenkamer helpen het recreatieschap het al ingezette verbetertraject aan te scherpen.

In de afgelopen jaren vormden de visie “De Kracht van het Metropolitane Landschap” en de visie “groengebied Amsterdam – Haarlem” de beleidskaders voor het bestuur van het recreatieschap. Deze visies zijn door het bestuur van het recreatieschap vertaald in het programma Duurzaam Spaarnwoude, met als doel een (financieel) gezonde toekomst voor het recreatieschap. Dit heeft nog niet tot het gewenste effect “versterken door te vereenvoudigen” geleid. Het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer brengt de oorzaken daarvan heel helder in beeld. Daarom is het voor de samenwerkende participanten in het recreatieschap, zeer nuttig dat de Randstedelijke Rekenkamer een onafhankelijke visie op het functioneren van Spaarnwoude biedt.

Hoewel er op de korte termijn geen reden is tot zorg over de financiële positie van het recreatieschap, bevestigt het rapport de eigen conclusies van het recreatieschap uit 2016, dat maatregelen noodzakelijk zijn om zowel de (inhoudelijke) sturing als de monitoringsinstrumenten en sturingsinformatie verder te verbeteren. Naar aanleiding van de eigen conclusies is al een verbetertraject opgestart door het bestuur van het recreatieschap. In dit verbetertraject zullen nieuwe verbeterpunten, die voortkomen uit de aanbevelingen van de rekenkamer, worden meegenomen. Inmiddels is al een proces gestart om te komen tot de actualisering van de eigen integrale visie op het gebied en het verbeteren van de sturingsinformatie. Alle maatregelen uit het verbetertraject worden ingezet om een betere regie op de kwaliteit van het gebied te kunnen hebben.

Het rapport vindt u op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl


Meer nieuws