Visie

Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst

De steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema’s zoals energietransitie, streekgerichte- en natuurinclusieve landbouw spelen een belangrijke rol. De steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap.

Het recreatieschap stelde daarom een nieuwe, integrale langetermijnvisie op vanuit de denkkracht van de vele stakeholders in- en om het gebied. De visie Spaarnwoude Park is op 17 oktober behandeld in het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude. 

Lees hier de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040.

Lees ook de samenvatting van de belangrijkste bestaande plannen en denkrichtingen.

De geplande vaststelling van de nieuwe visie is in het voorjaar 2020. Tot die tijd geldt de huidige ontwikkelvisie als leidraad. Lees hier het beleid van de huidige visie.

Inspraak en meedoen. Jouw mening telt!

De zienswijzeperiode is van 21 oktober 2019 tot en met 31 december 2019. In deze periode van tien weken kunnen bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied op de visie reageren. Als je een reactie geeft, dan wordt dit openbaar gemaakt als onderdeel van het besluit. Je naam staat hier dan bij. Als je dat niet wilt, dan kun je dit melden bij het insturen van de reactie. We zien jouw reactie graag tegemoet, ook als je het ermee eens bent. 

Je kunt reageren door een e-mail te sturen naar info@spaarnwoude.nl onder vermelding van visie Spaarnwoude Park 2040 of per brief via recreatieschap Spaarnwoude, Postbus 2571, 2002 RB  Haarlem, t.a.v. Bart van Dijk onder vermelding van visie Spaarnwoude Park 2040. 

Zienswijzeperiode voor gemeenteraden en provinciale staten loopt tot 14 februari 2020

Voor gemeenteraden en provinciale staten loopt tegelijk ook de zienswijzeperiode. Deze loopt langer door in verband met een langere doorlooptijd van het bestuurlijke proces bij de gemeenten/provincie.

Van visie naar uitvoering

De visie Spaarnwoude Park is een strategische visie en daarom nog globaal van karakter. De volgende stap is een uitvoeringsprogramma. Dit programma geeft meer inzicht in de spelregels voor de toekomstige ontwikkelingen en aan welke projecten het recreatieschap de aankomende vijf jaar wil denken. In het voorjaar van 2020 komt het uitvoeringsprogramma voor vaststelling in het algemeen bestuur.

Wat is de planning?

Mei / juli 2019
Het algemeen bestuur heeft richtinggevend kennis genomen van de visie Spaarnwoude Park.

Oktober 2019
Op 17 oktober 2019 is de visie behandeld in het algemeen bestuur van het recreatieschap. Daarna start de inspraak. Vervolgens ligt de visie tien weken ter inzage en mogen bewoners, ondernemers en gebruikers er een zienswijze (een mening) op geven. Voor gemeenteraden en provinciale staten loopt tegelijk ook de zienswijzeperiode. Deze loopt langer door in verband met een langere doorlooptijd van het bestuurlijke proces bij de gemeenten/provincie.

Februari - maart 2020
De zienswijzen die zijn gegeven in de inspraakperiode worden beoordeeld en de visie wordt, waar het nodig is, aangepast. In de nota van beantwoording wordt er antwoord gegeven op wat er met de zienswijze is gedaan. De visie met de nota van beantwoording gaat dan ter beoordeling naar het algemeen bestuur.

Mei 2020
Het algemeen bestuur buigt zich over de visie Spaarnwoude Park en besluit deze wel of niet vast te stellen. Hiermee oordeelt het bestuur ook over de nota van beantwoording en als deze wordt vrijgegeven kan deze teruggekoppeld worden aan de indieners. Als het bestuur akkoord is met de visie, gaat de ontwikkeling van het gebied verder.